English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢
-->
 • اعضاء كميته :

  رياست بيمارستان

  معاون آموزشي و پژوهشي در بيمارستان

  دو نفر از روساي بخش ها به انتخاب رئيس بيمارستان

  مدير بيمارستان

  مدير خدمات پرستاري

  رئيس حسابداري

  دو يا سه نفر از افراد صاحبنظر در زمينه برنامه ريزي

  كارشناس كميته

  مسئول دفتر تعالي

  سرپرست خدمات اداري بيمارستان

  يك نفر كارشناس از واحد هاي پاراكلينيك

  دبیر کمیته : مسئول واحد بهبود کیفیت (دفتر تعالی ) بیمارستان

  شرح وظایف کمیته :

  ·        هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

  ·        تدوین فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت بیمارستان

  ·        بازنگری و تحلیل داده های حاصل از پایش نتایج اجرای فرآیندها و تدبیر اقدامات اصلاحی

  ·        پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

  ·        نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

  ·        تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در سطح بیمارستان

  ·        پیگری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان

  توالی برگزاری کمیته :

  حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد.