English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢
-->
 • اعضاء كميته :

  رياست بيمارستان

  سرپرست علمي اورژانس 

  معاون آموزشي بيمارستان 

  مدير گروه طب اورژانس 

  مدير بيمارستان 

  مدير خدمات پرستاري 

  سر پرستار بخش اورژانس 

  متخصص بيهوشي عمومي 

  تعدادي از متخصصين شاغل در بيمارستان ( ترجيحاً رئيس بخش ) 

  پزشك عمومي ( اورژانس)

  مسئول حفاظت و حراست بيمارستان 

  کمیته اورژانس:

  دبیر کمیته : مسئول بخش اورژانس

  شرح وظایف کمیته :

  ·        بررسی و تعیین بحران و بلایای محتمل در منطقه

  ·        تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا

  ·        تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده

  ·        نظارت بر انجام وظایف مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران

  ·        فعال سازی برنامه در زمان بحران

  ·        نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی ، مانور آتش نشانی و تخلیه

  ·        نظارت بر آموزش کامل کارکنان به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه مربوطه

  ·        نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد " امداد رسانی ، درمان و بازتوانی بیماران حوادث و سوانح و فوریتهای پزشکی" در بیمارستان.

  ·        نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوط به حوادث و سوانح فوریتها مانند سوختگی ها، حوادث غیرمترقبه، مسمومیتها، حوادث شیمیایی ، طب رزمی و امثالهم در حدود مشارکت فعال و موثر و همه جانبه بیمارستان در این قبیل موارد.

  ·        تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریتهای پزشکی

  ·        برنامه ریزی جهت حفظ آمادگی دائمی بیمارستان جهت مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در موارد حوادث غیر مترقبه.

  ·        تجهیز بیمارستان و واحدها و بخشهای مربوط به حوادث و سوانح براساس ضوابط اعلام شده و در حد اعلای آمادگی مستمر برای مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در این امور

  ·        نظارت بر حضور شبانه روزی پزشکان و پرستاران و سایر کادرهای بخش های اورژانس، مراقبتهای ویژه و .....

  براساس ضوابط استاندارد این قبیل بخشها

  ·        جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد و صورتجلسه از طریق ریاست بیمارستان به معاونت درمان ارسال گردد. بدیهی است در معاونت درمان دانشگاه ضمن بررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی این گزارش، مشتمل بر نظریه معاونت درمان، باید در پرونده بیمارستان ثبت و در زمان ارزشیابی از آن استفاده گردد.

  ·        تهیه گزارش ادواری و گزارش سالیانه از میزان آمادگی بیمارستان از نقطه نظر حوادث و سوانح و فوریتها ، عملکرد گذشته، مشکلات، کمبودها، برنامه ریزی انجام شده برای شرایط جاری، برنامه های آینده و پیشنهادات اصلاحی، این گزارش بایستی مشابه گزارشات هر جلسه به دانشگاه نیز ارسال گردد. صورت جلسات کمیته باید در فایلی به نام کمیته فوق درج و به عنوان اسناد بیمارستان نگهداری شود.

  اهداف و وظایف کمیته تریاژ :

  ·        نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوط به حوادث و سوانح فوریتها مانند سوختگی ها، حوادث و سوانح و فوریتهای پزشکی" در بیمارستان مربوطه.

  ·        نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوط به حوادث و سوانح فوریتها مانند سوختگی ها، حوادث غیر مترقبه ، مسمویتها، حوادث شیمیایی ، طب رزمی و امثالهم در حدود مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در این امور.

  ·        تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریتهای پزشکی.

  ·        برنامه ریزی جهت حفظ آمادگی دائمی بیمارستان جهت مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در موارد حوادث غیر مترقبه .

  ·        تجهیز بیمارستان و واحدها و بخشهای مربوط به حوادث و سوانح براساس ضوابط اعلام شده و در حد اعلای آمادگی مستمر برای مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در این امور.

  ·        اندازه گیری و برنامه ریزی اصلاحی در ارتباط با شاخص های مرتبط با کمیته (تعداد مراجعین در کلیه واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی ، تعداد بیمار اعزامی از اورژانس ، تعداد بیمار از اعزامی به اورژانس)

  ·        هدایت و همکاری در جهت اجرای پروژه بهبود مرتبط با کمیته

  ·        نظارت برحضور شبانه روزی پزشکان و پرستاران و سایر کاردهای بخش های اورژانس، مراقبت های ویژه و.........بر اساس ضوابط استاندارد این قبیل بخشها.

  توالی برگزاری کمیته:

  حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد.