English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢
-->
 • راهنماي سنجه هاي اعتبار بخشي ملي بيمارستان هاي ايران ويرايش 1395

     دانلود : مراقبت_هاي_مادر_و_نوزاد.pdf           حجم فایل 826 KB
     دانلود : مراقبت_هاي_عمومي_باليني.pdf           حجم فایل 1466 KB
     دانلود : مراقبت_هاي_حاد.pdf           حجم فایل 509 KB
     دانلود : مراقبت_هاي_جراحي_و_بيهوشي.pdf           حجم فایل 651 KB
     دانلود : مراقبت_هاي_اورژانس.pdf           حجم فایل 730 KB
     دانلود : مديريت_منابع_انساني.pdf           حجم فایل 944 KB
     دانلود : مديريت_غذايي.pdf           حجم فایل 597 KB
     دانلود : مديريت_دارويي.pdf           حجم فایل 879 KB
     دانلود : مديريت_خطر_حوادث_و_بلايا.pdf           حجم فایل 1299 KB
     دانلود : مديريت_خطا.pdf           حجم فایل 617 KB
     دانلود : مديريت_تجهيزات.pdf           حجم فایل 631 KB
     دانلود : مديريت_تامين_و_تسهيلات_اقامت.pdf           حجم فایل 1178 KB
     دانلود : رختشويخانه.pdf           حجم فایل 885 KB
     دانلود : مديريت_پسماند.pdf           حجم فایل 644 KB
     دانلود : مديريت_پرستاري.pdf           حجم فایل 1174 KB
     دانلود : مديريت_آزمايشگاه.pdf           حجم فایل 818 KB
     دانلود : کنترل_عفونت.pdf           حجم فایل 1071 KB
     دانلود : مديريت_اطلاعات_سلامت.pdf           حجم فایل 1058 KB
     دانلود : فناوري_اطلاعات.pdf           حجم فایل 738 KB
     دانلود : رعايت_حقوق_گيرنده_خدمت.pdf           حجم فایل 877 KB
     دانلود : طب_انتقال_خون.pdf           حجم فایل 657 KB
     دانلود : تيم_مديريت_اجرايي.pdf           حجم فایل 1026 KB
     دانلود : تيم_حاکميتي.pdf           حجم فایل 776 KB
     دانلود : تصوير_برداري.pdf           حجم فایل 432 KB
     دانلود : بهداشت_محيط.pdf           حجم فایل 969 KB
     دانلود : بهداشت_حرفه_اي.pdf           حجم فایل 646 KB
     دانلود : بهبود_کيفيت.pdf           حجم فایل 703 KB
     دانلود : استريليزاسيون.pdf           حجم فایل 652 KB