English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢
-->
 • مسئول واحد EDO :

  سرکار خانم دکتر لعیا هوشمند قره باغ

  كارشناس EDO :

  سرکار خانم رقیه غفارزاده

  شرح وظایف و محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه عبارتند از:

  1. برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی ، طرح دوره ، طرح درس )

  2. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

  3. مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

  4. ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

  5. مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

  6. ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش (انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری – مهارتهای ارتباطی – نیاز سنجی آموزشی و....)

  7. مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آنها

  8. برقراری ارتباط مستمر بادانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد

  9. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزشی