English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢
-->
 •  

    نام و نام خانوادگی رشته تخصصی فلوشیپ حوزه تخصصی مرتبه علمی آدرس ایمیل سمت در گروه
  دکتراحمد رضا افشار ارتوپدی جراحی دست جراحی دست استاد Afshar_ @yahoo.com مدیر گروه

  دکترسیامک کاظمی ارتوپدی -
  استاد  
  دکترحسن طالب ارتوپدی - جراحی هیپ استاديار Hassantaleb_dr@yahoo.com معاون آموزشي-مسئول اكسترني انترني
  دکتر علی تبریزی ارتوپدی  - جراحی شانه استاديار Ali.tab.ms@gmail.com معاون آموزشي-مسئول اكسترني انترني
  دکتر میربهرام صفری ارتوپدی ستون فقرات جراحی ستون فقرات استاديار Ali.tab.ms@gmail.com رئيس بخش-معاون پژوهشي بيمارستان
  دکتر علی آیدنلو ارتوپدی ستون فقرات جراحی زانو استاديار Aliaidenlou@gmail.com
  دکترنسرین نوائی فر ارتوپدی   تروما استاديار navaeifarnasrin@yahoo.com

  خانم هلن شاه حسيني
    کارشناس آموزشی