English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢
-->
 •  

    نام و نام خانوادگی رشته تخصصی فوق تخصص حوزه تخصصی مرتبه علمی آدرس ایمیل سمت در گروه
  دکتریلدا صنیعی رادیولوژی   سونوگرافی و MRI استاديار Saniee_yalda@yahoo.com

  دکتر افشین محمدی رادیولوژی اینتروشن رادیولوژی مداخله ای استاد afshin.mohdi@gmail.com مدیر گروه -رئيس بخش
  دکتر محمدرضا غفاری رادیولوژی   سونوگرافی و MRI استادیار
  معاون گروه
  دکتر جابر غفاری رادیولوژی   سونوگرافی و MRI درمان    
  دکتر ویدا اسدی رادیولوژی   سونوگرافی و MRI درمان  
    هلن شاه حسینی       کارشناس آموزشی