English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
-->

بسمه تعالی

دانشجوی گرامی

پرسشنامه فوق به منظور انجام پژوهش تحت عنوان "بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ازخدمات کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی" تنظیم شده است. بدیهی است نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی های آتی کتابخانه درجهت بهبود خدمات به کار گرفته شود.

 

1-دانشجو      پزشکی □    پرستاری □    مامایی □   

   سایررشته ها باذکر نام رشته□

 

2-سن          24-20 □          29-25 □         34-30 □

 

3- جنس         مرد    □            زن    □

 

1-   میزان رضایت شما از هریک از موراد زیر چگونه است ؟

ردیف

 

خیلی زیاد

زیاد

تاحدی

کم

خیلی کم

1

تعداد منابع فارسی

2

تعداد منابع لاتین

3

روزآمد بودن منابع

4

تعدادکتب امانتی

5

مدت امانت کتب

6

خدمات بخش اینترنت

7

خدمات بخش امانت

8

خدمات پرینت

9

خدمات اسکن

10

اطلاع رسانی تازه های کتاب

11

صرف زمان برای دریافت خدمات

12

ساعت کار مخزن کتابخانه

13

ساعت کار سالن مطالعه

14

سیستم باز مخزن

15

رفتار کتابداران

16

مهارت کتابداران

17

مقررات حاکم بر کتابخانه

18

مقررات حاکم بر سالن مطالعه

19

سیستم سرمایش و گرمایش مخزن

20

سیستم سرمایش و گرمایش سالن مطالعه

21

نظافت مخزن

22

نظافت سالن مطالعه

23

فضای ساکت و آرام برای مطالعه

24

تعداد رایانه های موجود

 

2-   تا چه اندازه از مقررات کتابخانه آگاهی دارید؟

3-   ازچه طریقی از مقررات کتابخانه آگاهی دارید؟

4-    میزان مهارت شما در جستجوی مقالات از پایگاههای اطلاعاتی تا چه میزان است؟