English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
-->
 • اعضاء كميته :

  نماينده رئيس بيمارستان 

  معاون آموزشي 

  سرپرست بخش آمار و مدارك پزشكي 

  يك نفر پزشك شاعل در بيمارستان آشنا به موضوع 

  نماينده مطلع از دفتر پرستاري 

  نماينده مطلع از امور حسابداري و مالي بيمارستان 

  يك نفر اپيدميولوژيست با كارشناس آمار حياتي در غير اين صورت يكي از پزشكان متخصص بيمارستان 

  كارشناس فن آوري و اطلاعات 

  مسئول دفتر تعالي

  دیبر کمیته : یک نفر از کارشناسان مدارک پزشکی بیمارستان

  شرح وظایف کمیته :

  ·        اجرای استانداردهای مدارک پزشکی در اعتبار بخشی

  ·        اجرای استاندرادهای فناوری اطلاعات در اعتبار بخشی

  ·        تایید فرم های بیمارستانی طراحی شده و پایش نظام بایگانی منطبق بر ضوابط در مدارک پزشکی

  ·        پایش اجرای نظام پرونده نویسی صحیح و علمی در دسترس بودن گزارشات منظم ماهیانه از عملکرد بیمارستان

  توالی برگزاری کمیته :

  حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد.

  توالی برگزاری کمیته :

  حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد.