برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه  

Emam Khomeini University Hospital

.......................................................................................................................................................................................................................................................

آدرس: ارومیه _ بلوار آیت ا... مدرس _ خیابان ارشاد

Address: Emam Khomeini University Hospital _ Ershad Ave _ Modarres Blvd _ Urmia _ Iran

            

google map مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه

https://www.google.com/maps/@37.551818,45.0524324,1532m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

شماره تماس:                                                                                                                 

                     Tel:(+98)4433469931

                     Tel:(+98)4433469932

                     Tel:(+98)4433469933

                     Tel:(+98)4431988000

Fax : (+98) 4433457277             

                  Email : imam_h_urm@umsu.ac.ir

تنظیمات قالب