برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

     

دکتر مجید بابائی

دکتری اقتصاد

عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

استادیار

تنظیمات قالب